fbpx

A Sunnywood Farms Februári Nyereményjáték részvételi feltételei és szabályzata

(a továbbiakban: „Játékszabályzat”)

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A JÁTÉKBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

1. A Játék szervezője

1.1. Sunnywood Farms Február Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 17782263-5-44; csoportos adószám: 13324223-4-44; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”).

1.2. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező ügynöksége, a Progressive Bex Kft. (székhely: 1118 Ménesi út 22. , adószám: 26357436-2-43, Cg.: 01 09 877715; a továbbiakban: „Lebonyolító” látja el.

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, saját – nyilvános hozzáférésűre állított – Instagram profillal (a továbbiakban: „Instagram Profil”), és magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, magyar állampolgár (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játékszabályzat 3. pontjában írt időtartama (a továbbiakban: „Játék Időtartama”) alatt

2.1.1 A https://www.instagram.com/sunnywoodfarms/ weboldal (a továbbiakban: „Instagram”) felületét beköveti és a 02.26.-án közzétett nyereményjáték poszt alatt a leírásnak megfelelően kommentel (a továbbiakban: “Pályázat”);

2.1.2. A Pályázat benyújtásával egyben elfogadja (i) a jelen Játékszabályzatban és a hozzá kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban, valamint (ii) az Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt.

2.2. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött személy, úgy a jelen Játékszabályzat 4.5.1 pontjában felsorolt nyeremények igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3. Amennyiben a Játékos 18. életévét betöltött cselekvőképtelen személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Lebonyolító munkavállalói, szervezetének tagjai, megbízottjai és ezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.5. Egy (1) Játékos egy (1) érvényes Pályázattal vehet részt a Játékban, illetve a nyereménysorsoláson. Egy Játékos csak egy Nyereményre jogosult a játék időtartama alatt. A Pályázat akkor érvényes, amennyiben az megfelel a jelen Játékszabályzatban foglalt összes követelménynek. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Instagram Profiljukon keresztül küldenek be a Játékba. Ha a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram Profilt vesz igénybe, a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékost a Játékból kizárja. A Játékkal kapcsolatos Instagram Profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségüket kizárják.

2.6. Játékos jelen Játékszabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a Pályázat során megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

2.7. A Játékosok az Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételük során a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt, valamint a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, valamint a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékosok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált Instagram Profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak okoztak.

3. A Játék időtartama

A Játék 2024. február 26. napján 11 óra 00 perctől 2024. március 3. napján 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”)

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2024. március 3. 23 óra 59 perc 59 másodperc.

4. A Játék menete és a nyeremények

4.1 A Játékosok feladata a következő:

A Játék során a Játékosnak a 3. pontban megjelölt, a Pályázatok beérkezésére nyitva álló határidőig  be kell követnie (Follow) a https://www.instagram.com/sunnywoodfarms// (@sunnywoodfarms) Instagram oldalt (“Oldal”). Valamint a Játék Időtartama alatt a 2024. február 26. napján megosztott Nyereményjáték poszt leírásának eleget téve hozzá kell szólnia a bejegyzéshez (kommentelni) a helyes választ.

4.2. A Játékszabályzat 4.5.1 pontjában részletezett nyeremények a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével, a https://freeigpicker.com használatával kerülnek kisorsolásra azon érvényes Pályázatok közül, amelyekben a Szervező által megállapított helyes válasz (tehát a pontos száma a vizuálon szereplő Sunnywood Farms termékeknek) érkezett a Nyereményjáték posztban feltett kérdésre. A Szervező a sorsolást az általa felállított háromtagú sorsoló-bizottság jelenlétében végzi. A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek.

4.3. Az a Játékos vehet részt a Játékban, aki a jelen Játékszabályzat 2.5. pontjával összhangban  1 (egy) darab érvényes Pályázatot benyújt (oldal követés és nyereményjáték bejegyzés hozzászólás helyes válasszal).

4.4. A Szervező a sorsoláson (3) Nyertest sorsol azok a Pályázatot benyújtók közül, akik a 4.2 és 4.3. pontban meghatározott követelményeknek eleget tesznek.

4.5. Nyeremények: A Játékban kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”):

4.5.1. Nyertesenként három tálca (egy tálca vanília ízű, egy tálca csokoládé ízű, egy tálca eper ízű, nyertesenként 3×24 db 250 ml-es doboz, vagyis összesen 216 doboz) Sunnywood Farms ital.

4.6. A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált fenti Nyereményekre válhat jogosulttá, a Játékos nem jogosult a részére felajánlott Nyeremény helyett másikat igényelni, illetve a Nyeremény bármely jellemzőjét megváltoztatni vagy megválasztani. A Szervező a Nyeremények összetételének, valamint a Nyeremények paraméterei megváltoztatásának jogát minden esetben fenntartja. A felajánlott nyeremények készpénzre nem válthatók át.

4.7. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak.

5. A Nyeremények sorsolása, nyertesek értesítése és a Nyeremények átadása

5.1. A Nyeremények sorsolásának időpontja:

2024.03.04. 14:00

5.2. A Nyeremény sorsolásának helyszíne: 1118 Budapest, Ménesi út 22., -2. emelet. A sorsolás a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes platform segítségével: https://freeigpicker.com/picker.php történik.

5.3. A Szervező a sorsoláson összesen három (3) nyertest, illetve három (3) tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki a 5.1. pontban meghatározott időpontban. A tartaléknyertes Pályázat a Pályázatok kisorsolásának sorrendjében válik jogosulttá a Nyereményre a jelen Játékszabályzat 5. pontjában írtak szerint, amennyiben az előtte álló nyertes Pályázatok bármely okból érvénytelenek vagy a nyertes Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

5.4. A Lebonyolító a Nyeremények tekintetében az alábbiak szerint értesíti az egyes Nyertes Játékosokat: privát Instagram üzenetben (a továbbiakban: „Értesítés”).

A Nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel időpontja:

2024.03.04. 15:00

A Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételének feltételeként kötelesek az Értesítést annak megküldésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazolni az Instagram Oldalnak küldött Instagram privát üzenetben és a Nyeremény átvételéhez szükséges a következő személyes adataikat pontosan megadni: (i) teljes név, (ii) lakcím, (iii) telefonszám (a továbbiakban: „Visszaigazolás”).

Amennyiben a Szervező a nyertes Játékost a Instagram profil elérhetetlensége, valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető, a Játékos a továbbiakban nem jogosult a nyereményre.

A Lebonyolító a Visszaigazolásra annak megérkezésétől számított legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül válaszüzenetet küld, amelyben tisztázza a Nyertes Játékossal a Nyeremény átvételének pontos menetét. A nyereményeket a Nyertes Játékosok felé futárszolgálattal juttatja el. Amennyiben egy Nyertes Játékos a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a fentebb kért adatokat nem adja meg, úgy azon Nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező a soron következő Tartaléknyertes Játékost jelöli ki. A Tartaléknyertes Játékosnak a Nyeremény visszaigazolására a Nyertes Játékosra vonatkozó, fent megjelölt azonos feltételek vonatkoznak. Amennyiben a Tartaléknyertes Játékos válik jogosulttá a Nyereményre, úgy a Nyertes Játékosokra vonatkozó szabályok alkalmazandók.

– A Nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremények kézbesítése legkésőbb 2024. június 4. napjáig sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes Játékos nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

– Amennyiben a Nyertes Játékos részére a Nyeremény 2024. június 4. napjáig nem kerül kézbesítésre a Nyertes Játékosnak felróható okból, úgy a továbbiakban a Szervezőtől a Nyereményt nem követelheti.

5.5. A Szervező a Nyeremények igénybevételének lehetőségét Játékszabályzatban felsorolt feltételekkel tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt feltételekkel történő igénybevétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, aki részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az értesítést követő adategyeztetés során megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot feltöltő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. A Szervező a Nyereményt és a nyertes Játékos(ok) Instagram profil címét a nyertesség megállapítását követő 24 órán belül az Instagram oldalon közzéteszi, amennyiben ahhoz a Nyertes Játékos kifejezetten hozzájárul.

6. Adózás, költségek

6.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremény kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

7. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok

7.1. A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a Sunnywood Farms Februári Nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékhoz nevű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázat, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolítók érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.instagram.com, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.4. Ha a Játékos a Pályázat feltöltése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket az Instagram Oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az Instagram nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6. A Játékosa Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a https://www.instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Instagram, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. Szervező kijelenti és elismeri, hogy a jelen Játékot az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a Játék nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

8.8. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

8.9. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

Adatkezelési tájékoztatás a Sunnywood Farms Februári nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékhoz

1. Az adatkezelő

A HELL ENERGY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.; cégjegyzékszám: 01-09-729429; adószám: 17782263-5-44; a továbbiakban: „HELL” vagy „Adatkezelő”). A HELL elérhetőségei: [email protected] Az Adatkezelőnél jelenleg nincsen adatvédelmi tisztviselő. A HELL adatkezelésével kapcsolatos részletes információk: https://www.hellenergy.com/adatkezelesi-nyilatkozat/

2. Az adatkezelés megnevezése és célja, az adatfeldolgozók

A HELL, mint adatkezelő a Sunnywood Farms Februári nyereményjáték elnevezésű nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék“) résztvevő játékosoknak a Játék lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott társaság, a Progressive Bex Kft. (székhely: 1118 Ménesi út 22., adószám: 26357436-2-43, Cg.: 01 09 877715, a továbbiakban: „Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el. Ilyen feladat például: Nyertes Játékosok Instagram üzenetben történő kiértesítése és a Nyeremény a Nyertes Játékos részére történő eljuttatása.

Az adatkezelés célja továbbá, hogy nyertesség esetén a Nyertes Játékos kifejezett hozzájárulása alapján a Nyertes Játékos(ok) Instagram profil címét a Szervező kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza az Instagram oldalon.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozókat is igénybe vehet a Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő feladatok teljesítése során (pl.: futárszolgálat stb.).

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

•            a nyertes Játékos, valamint tartaléknyertes Játékos („Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a HELL jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a HELL ENERGY-re vonatkozó, jelen tájékoztató 5.2 pontjában feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;

  • nyertes Játékos nyertesként való közzétételére a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerint, a Nyertes kifejezett hozzájárulása alapján történik.

•            a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a HELL jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

4. A kezelt adatok köre

A HELL a Játékkal kapcsolatban a Nyertes Játékosok és a Nem Nyertes Játékosok alábbi adatait kezeli:

4.1. Nem Nyertes Játékosok

a.) Instagram profil;

b.) Instagram profil címe.

4.2. Nyertes Játékosok

a) Instagram profil és Instagram profil címe;

b) teljes név (vezetéknév és keresztnév);

c) lakcím;

d) telefonszám;

e) e-mail cím.

A Játékból kizárt Nyertes, illetve Tartaléknyertes Játékos személyes adatainak kezelése a Játék lebonyolítását követően a Nem Nyertes Játékosok személyes adatainak kezelése szerint történik.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai

A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Játék lebonyolítást követő 6 (hat) hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.

5.2. Nyertes Játékosok személyes adatai

A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.“) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a HELL az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére átadott Nyereményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a HELL a személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.

Ha az adatokat a HELL a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a HELL az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek

A személyes adatokhoz a Játék lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a HELL, a Lebonyolító és az esetleges további adatfeldolgozók szervezetén belül.

7. Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

A Játékosok személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

A HELL a Játékosok személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

8.1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

8.1.1 Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a HELL ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A HELL adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.hellenergy.com/hu/adatkezelesi-nyilatkozat-hell/ weboldalra.

8.1.2. A HELL indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a HELL a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.1.3. A HELL az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a HELL részére igazolja.

8.2. Az érintett hozzáférési joga

8.2.1. Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a HELL-től arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a HELL közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a HELL-től a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

8.2.2. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a HELL az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a HELL az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

8.3. A helyesbítéshez való jog

8.3.1. Az érintett jogosult arra, hogy a HELL kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

8.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a HELL gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e) a személyes adatokat a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.4.2. Ha a HELL nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4.3. Az 8.4.1. és 8.4.2. bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, a HELL-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 8.4.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a HELL korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a HELL ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) a HELL-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a HELL jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5.2. Ha az adatkezelés az 8.5.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.5.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a HELL előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

8.6.1. A HELL minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a HELL tájékoztatja e címzettekről.

8.7. A tiltakozáshoz való jog

8.7.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a HELL nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.7.2. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

8.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

8.8. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 ; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9..; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: [email protected]).

8.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.9.1. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

8.9.2. Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

8.9.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

8.10. A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

8.10.1.Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

8.10.2.A HELL-el vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a HELL vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Budapest, 2024. február 20.

A FARM

VILÁGA

Üdvözöllek a Sunnywood Farmson, ahol a jókedv találkozik a kreativitással! Lépj be az izgalmas kalandok világába, és ismerd meg szereplőinket: Brunot, a bikát, aki a farm szíve-lelke, Ryant, a farm őrét és csínytevőjét, és Emmát, a szeretetre méltó, okos bárányt.

A Sunnywood Farms nemzedékek óta egy tejtermelő családi vállalkozás, azonban amikor Bruno átvette az irányítást, úgy érezte, itt az ideje egy kis izgalmat és újdonságot vinni a hagyományokba. A megszokott tejnél valami még finomabbra és vagányabbra vágyott!

A farm mindig is minőségi, finom tejet biztosított, de Bruno egy kis rafinériával és néhány titkos hozzávalóval valami igazán varázslatosat alkotott belőle. Így születettek meg a Sunnywood Farms különlegességei: a selymes vanília-, az édes eper-, és az imádnivaló csokoládéízű ital.